Skip directly to content

Felhasználási feltételek

Jelen felhasználási feltételek (továbbiakban: Szabályzat) rögzíti a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 53.; adószám: 10591060-2-44; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-167090; továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett http://mellettedallunk.hu/ honlap (továbbiakban: Honlap) felhasználási feltételeit. Az Üzemeltető jogosult bármikor megváltoztatni a jelen Szabályzat feltételeit, tekintettel elsősorban a vonatkozó jogszabályi rendelkezések esetleges módosításaira.

Jelen Szabályzat 2018. 05. 25. napjától hatályos.

A Honlap használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezéseket az Üzemeltető külön adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza.

Az Üzemeltető a Honlap üzemeltetése és az azon közzétett információk tekintetében teljes mértékben figyelembe veszi és alkalmazza az irányadó hatályos jogszabályokat és gyógyszerjogi szabályzatokat, így különösen a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz- ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009 (II.25.) EüM rendelet előírásait, továbbá a 2017. július 1. napján hatályba lépett Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexének rendelkezéseit.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bármikor megszakítsa, illetve megszüntesse a Honlap valamely vagy akár összes szolgáltatását. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget a Honlap szolgáltatásának megszakításából, illetve megszüntetéséből eredően keletkező bármely következményért, közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért.

Az Üzemeltető nem kíván bizalmas vagy más tulajdonát képző információkat fogadni a Honlapon keresztül. Ennek megfelelően az Üzemeltető a látogató által a Honlapon elhelyezett közlést, anyagot, illetve bármilyen adatot (a személyes adatok kivételével), kérdést, megjegyzést, javaslatot nyilvános, iparjogvédelmi vagy szerzői jogvédelem alatt nem álló anyagként kezel, melyet az Üzemeltető korlátozás nélkül jogosult felhasználni, így különösen továbbítani, többszörözni, közzétenni, valamint közvetíteni. Az Üzemeltető jogosult továbbá szabadon felhasználni bármilyen ötletet, elképzelést, know-how-t, illetve technikát, amelyet a Honlap látogatói bármely célból az Üzemeltető részére megküldenek. Az Üzemeltető jogosult bármikor felülvizsgálni a Honlapon közzétett nyilatkozatok, formanyomtatványok, űrlapok tartalmát, és azokat szükség szerint módosíthatja, illetve a Honlapon végrehajtott változtatások szerint frissítheti. A felülvizsgálatok során történt módosítások a Honlap látogatóira nézve kötelezőek, ezért a Honlap látogatók részére javasolt a nyilatkozatok tartalmának a rendszeres figyelemmel kísérése.

A Honlap látogatója tudomásul veszi, hogy a Honlapon található anyagok, információk egyike sem irányul betegség vagy betegségek diagnosztizálására, és nem hivatott helyettesíteni az egészségügyi szakemberrel (orvos) történő konzultációt.

Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A Honlap és az azon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi és iparjogvédelmi oltalom (védjegy, szabadalom stb.) alatt áll, így annak magáncélú használatot meghaladó felhasználása kizárólag az Üzemeltető kifejezett erre vonatkozó írásbeli engedélyével lehetséges. A magáncélú felhasználás kizárólag személyes célból történhet, és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetett módon sem szolgálhatja. E magáncélú felhasználás feltétele továbbá, hogy Ön nem módosítja a Honlap felületen megjelent tartalmat, nem sérti meg a szerzői jogokat, védjegyeket, és más szellemi alkotásokra vonatkozó előírásokat, valamint elfogad minden, a Honlapon található tartalomhoz kapcsolódó, vagy egyéb módon közzétett feltételt.

A magáncélú felhasználás körében a Honlap látogatója - az online hozzáférésen túl - kizárólag a Honlap egyes részeinek a látogató által az internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult. A látogató azonban nem jogosult az ily módon többszörözött tartalom terjesztésére, további másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, forgalomba hozatalára sem díjmentesen, sem ellenérték fejében.

A Honlapon található tartalomhoz fűződő jogok tekintetében a látogató nem szerez a fentieken túlmenő felhasználási jogot. Bármely tartalomnak a Honlapon történő megjelenítése nem értelmezhető a vonatkozó szerzői jogról, illetve bármilyen egyéb vonatkozó jogról történő lemondásként.

Tilos a Honlap más weboldal részeként történő beágyazása, úgynevezett „frame”-be helyezése, valamint a Honlap elérhetőségének a beágyazása.

Információk, felelősség

A Honlapon elhelyezett információk, adatok, illetve dokumentumok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért, aktualitásáért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. A Honlapot látogató felhasználók azt kizárólag saját felelősségükre használják. Ennek megfelelően kérjük, hogy bármely szolgáltatást, terméket vagy egyéb itt közölt anyagot illető döntés meghozatala előtt győződjön meg a közzétett információk hitelességéről és teljességéről.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező közvetlen vagy közvetett károkért, költségekért, amelyek a Honlap használatából, annak nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbításának késedelméből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. Az Ön felelőssége gondoskodni a szükséges óvintézkedésekről annak biztosítására, hogy számítástechnikai eszközei mentesek legyenek vírusoktól, férgektől, trójaiaktól és más, potenciálisan veszélyes programoktól, valamint, hogy az Ön által megfelelőnek ítélt módon védje azokat.

Az Üzemeltetőt nem terheli továbbá felelősség a Honlapon található anyagok látogató általi használatáért és a használat következményeiért, továbbá a Honlap tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért. Az Üzemeltető által gyártott, illetve forgalmazott termékekre, szolgáltatására tett utalás, hivatkozás nem jelenti azt, hogy az adott termék vagy szolgáltatás jelenleg vagy a jövőben a Honlapot látogató lakhelyén elérhető.

Linkek

A Honlap tartalmazhat olyan külső hivatkozásokat (link), melyek követésével elért vagy letöltött tartalom, harmadik személy által szolgáltatott tartalomnak minősül, melyekre az Üzemeltetőnek befolyása nincs és azok tartalmával nem feltétlenül ért egyet. Az Üzemeltető ilyen harmadik személy által szolgáltatott tartalommal kapcsolatos minden felelősséget kizár. Továbbá az Üzemeltető nem részese, és nem is vállal semmiféle felelősséget harmadik féllel bonyolított tranzakciókért, még ha Ön a Honlapról is szerzett tudomást e félről, vagy a Honlap valamely oldalán található hivatkozás segítségével jutott el hozzá.